2020 - V Ogólnopolska Tyflokonferencja "Zobaczyć Niewidzialne"

W tym roku stanęliśmy przed dużym wyzwaniem, jakim była organizacja Tyflokonferencji w formie zdalnej. Towarzyszyło nam wiele obaw, ale one motywowały nas do jeszcze większej pracy, by konferencja przebiegła prawidłowo. Rozpoczęliśmy od testów różnych platform do wideokonferencji, aby wybrać tę, która będzie najbardziej przystępna dla uczestników korzystających z programów udźwiękawiających. Po wielu godzinach testów wybraliśmy Ms Teams. Na potrzeby wydarzenia stworzyliśmy m.in. film instruktażowy na temat obsługi MS Teams przez osoby niewidome: https://www.youtube.com/watch?v=OSvhvdGsYX0&t=256s&ab_channel=DawidStaniek

Umożliwiliśmy również  wszystkim chętnym wykonanie łączenia testowego oraz służyliśmy pomocą techniczną za którą odpowiadał Pan Dawid Staniek.

 

Konferencja odbyła się 13 listopada 2020. W imieniu organizatorów gości przywitała Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i pomysłodawczyni konferencji mgr Joanna Kapias, a następnie Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Feniks” dr Anna Klinik. Konferencja objęta była patronatem Dziekana Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji dra hab. Krzysztofa Marka Bąka w imieniu którego przemówiła  dr Barbara Głyda, prodziekan ds. współpracy w WSNE UŚ.  Tyflokonferencja objęta jest również patronatem Instytutu Pedagogiki, który reprezentowała Zastępca Dyrektora dr hab. Dorota Sieroń.

Wykład Inauguracyjny pt. „Pokazać Niewidzialne”  wygłosił prof. dr hab. Bogusław Marek.  Następnie zgodnie z programem konferencji odbyło się pięć sesji, podczas których wygłoszonych zostało 18 referatów. Po każdej z sesji organizatorzy zapewnili czas na zadawanie pytań oraz dyskusje, które były naprawdę owocne.

Pierwszą sesję rozpoczął wykład prof. dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz którego tytuł to „ważne problemy tyflologiczne przedstawiane w literaturze faktu i naukowej”. Następnie o osobach z dysfunkcją widzenia w systemie ochrony zdrowia opowiedziała mgr Katarzyna Binder-Olibrowska. Niezwykle aktualny temat „(Nie)zauważeni w stanie pandemii” podjęła dr Krystyna Moczia. Sesję zakończyło wystąpienie dr n. med. Agaty Plech pt. „Czy istnieją sposoby na opanowanie wad wzroku u dzieci?”

Po dyskusji i przerwie głos zabrała mgr Magdalena Kokot, która poruszyła problematykę rozwoju mowy u dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Z kolei nauczycielki z SOSW w Chorzowie podzieliły się swoimi refleksjami na temat pracy z dzieckiem z jednoczesną niepełnosprawnością wzorku i autyzmem. Następnie dr Dorota Prysak zwróciła w swoim wystąpieniu uwagę na związek pomiędzy zaburzeniami widzenia a zachowaniami trudnymi u dzieci i młodzieży. Tę część obrad zakończył referat dr n. med. Magdaleny Wrzesińskiej, która postarała się odpowiedzieć na zadane w tytule wystąpienia pytanie "czy Internet jest zasobem, czy zagrożeniem dla młodych osób z niepełnosprawnością wzrokową?".

      Sesję trzecią rozpoczęło przemówienie dr Kamila Pierowiaka, który podjął rozważania na temat osób niewidomych wobec kultury wizualnej. Następnie prof. UŁ dr hab. Aneta Pawłowska, dr Daria Rutkowska-Siuda i  mgr Adam Drozdowski zaprezentowali temat „Tyflografiki, jako pomoc edukacyjna w trakcie realizacji działań związanych z programem „Trzecia misja uczelni” na Uniwersytecie Łódzkim”.  Pozostając w tematyce tyflografiki  mgr Paulina Długosz zaprezentowała dobre praktyki, ale i problemy i wyzwania  tyflograficznej adaptacji muzealiów. Długą dyskusję wywołało wystąpienie dr Karoliny Banaszkiewicz-Badury  „abstrakcja w książce dotykowej. Nieużyteczne brednie czy... gimnastyka wyobraźni?”.

Kolejna część obrad rozpoczęła się od referatu dr Ewy Niestorowicz, która powiedziała o twórczości rzeźbiarskiej osób niewidomych. Inny aspekt twórczości poruszyła prof. UJK dr hab. Marta Bolińska, która przedstawiła rozważania filologiczne dotyczące pisarstwa osób niewidomych. Grupa młodych badaczy z Politechniki Łódzkiej, mgr Natalia H. Wileńska, mgr Bartłomiej Sztyler i Pani Karolina Czajkowska powiedzieli o metodach badań echolokacji. Wielu uczestników poruszyło wystąpienie Pani Patrycji Kuter pt. , „Projekt "Zobaczyć Morze", czyli o tym jak włączać osoby z dysfunkcją wzroku w żeglarstwo i jak to wpływa na ich funkcjonowanie w społeczeństwie”

Sesję piątą zapoczątkowały wystąpienia dotyczące technologii. Pan Michał Brajer wprowadził wszystkich w tematykę rozwoju technologii dla osób niewidomych, a Pani Natalia Osial zaprezentowała potencjał wykorzystania wirtualnej rzeczywistości (VR) w terapii niedowidzenia. Do rozważań z pogranicza filmoznawstwa i tyflopedagogiki zaprosiła wszystkich dr Anna Bieganowska-Skóra, która analizując wybrane produkcje filmowe pod katem prezentowanego w nich modelu niepełnosprawności starała się odpowiedzieć na pytanie czy jest to „prawda czasu czy prawda ekranu”. Sesję zakończyło doniesienie z badań przeprowadzonych przez mgr Joannę Kapias na temat macierzyństwa kobiet niewidomych i ociemniałych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się końcowe dwa wykłady, których tematyka zaskakiwała. Dr Wanda Diaz Merced reprezentująca  European Gravitational Observatory and Harvard Smithsonian Center for Astrophysics opowiedziała o swojej działalności naukowej jako niewidoma badaczka kosmosu. Następnie   dr hab. Robert Kamiński reprezentujący Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie opowiedział o możliwościach badania kosmosu przez osoby niewidome przy pomocy m.in. sonifikacji cząstek kosmicznych i zaprosił chętnych do udziału w projekcie CREDO. Po ostatnim wystąpieniu dyskusja trwała długo ponad program.

W konferencji wzięło udział łącznie 26 prelegentów oraz 148 słuchaczy. Uczestnicy czynni reprezentowali Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, European Gravitational Observatory and Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, Centrum Medyczne BESKIDMED,  Stowarzyszenie Przejrzyj Na Oczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, Muzeum Miasta Łodzi, Wydawnictwo Gimnastyka Wyobraźni, Fundację Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Owińskach oraz Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań  Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

 

JK